Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

ÇARELER WE MAKALALAR

Çekseň zähmet ýagar rähnet!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe beýleki pudaklar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagynda hem uly ösüşler gazanylýar.”Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda oba hojalyk işgärleri zähmet galkynyşlaryny döredip, pileden, galladan, pagtadan, aralyk ekinlerden bol…

 17.11.2022 

giňişleýin

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň tutýan möhüm orny

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyňBalkan welaýat we Balkanabat şäher komitetleri “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň iş meýilnamasyna esaslanyp, Balkanabat şäherindäki “Altyn nur” medeni dynç-alyş merkezinde “Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe…

 14.11.2022 

giňişleýin

HASYL TOÝY-BEREKEDIŇ BAÝRAMY

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün saýyn ösýär özgerýär ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara şatlyk şowhunlara beslenýär diýarymyzda her ýylyň noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde…

 11.11.2022 

giňişleýin

Alabaý biziň milli buýsanjymyz!

Geçmişden şu günimize nazar aýlap pederlerimiziň durmuş ýoly bilen içgin gyzyklananymyzda, biz taryhy hakykata, ýagny ata-babalarymyzyň bedewinde myradyny, alabaý itlerinde bagtyny görendiklerine aýdyň göz ýetirýäris.

Haçanda biz alabaý itleri barada köp zatlary bilmek…

 25.10.2022 

giňişleýin

Zähmet üstünligiň altyn açary.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oba hojalyk pudagy ösüşlere beslenýär.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat, etrap komitetleriniň işgärleri, wagyzçylar toparlarynyň agzalary hem oba hojalyk…

 23.10.2022 

giňişleýin

Ot ätiýaçlygy döredilýär.

Görogly etrabyndaky “Garagum” maldarçylyk hojalygyna degişli mallaryň esasy bölegi dowarlar we düýeler bolup olar Garagum sährasynyň uzak öri meýdanlarynda bakylýar. Hojalygyň maldarlary öňümizdäki gyş möwsümine taýýarlyk işlerine tomus aýlarynda girişdiler.

Maldarçylyk…

 18.10.2022 

giňişleýin

Güýzki möwsüme taýýarlanylýar.

Daşoguz Tokaý hojalygynyň işgärleri ýurdumyzy bagy bossanlyga öwürmek işine özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Kärhanada miweli, saýaly, pürli agaçlaryň üzümiň, tudyň, bezeg gülleriniň onlarça görnüşini köpeltmek işi alynyp barylýar. Tokaý hojalygynyň işgärleri…

 17.10.2022 

giňişleýin

Ýaşuly sarpasy

Oguz han atamyzdan öz gözbaşyny alýan ýaşuly nesle hormat goýmak, ýaşkiçileri apalamak, söýmek türkmen halkyny millet derejesine çykaran ýörelgedir.

Ýaşuly neslini sylaýan, hormat goýýan halk bagtlydyr, altyndan tagtlydyr hem-de agzybirligiň gözbaşydyr diýip bize pederlerimiz…

 28.09.2022 

giňişleýin

Ýalkym saçýar bagtyýarlyk şuglasy!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda toýlarymyz toýlara, baýramlarymyz baýramlara ulaşýar. Ähli toýdyr baýramlar ýurt möçberinde giň gerimde bellenilip geçilýär. Ine bu günler bolsa, Ata Watanymyzda baş baýramymyz…

 26.09.2022 

giňişleýin