Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

ÇARELER WE MAKALALAR

Nowruz - tebigatyň hem-de köňülleriň baýramy!

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Lebap welaýat bölüminiň, Lebap welaýat Adalat bölüminiň bilelikde gurnamagynda, welaýat Adalat bölüminde Milli bahar baýramyna “Nowruz - tebigatyň hem-de köňülleriň…

 22.03.2023 

giňişleýin

Milli bahar baýramynyň gadymy taryhy.

Nowruz güni dost-doganlygyň, birek-birek bilen hoşniýetli hyzmatdaşlygyň, beýik ynsanperwerligiň, asuda hem rahat durmuşyň yşaratyny alamatlandyrýan parahatçylygyň pederlerden miras galan gadymy baýramdyr. Nowruz baýramynyň umumyadamzadyň içki dünýäsinde döredýän bu ajaýyp…

 21.03.2023 

giňişleýin

Täze ýylyň batly gadamlary.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Lebap welaýat bölüminiň, Lebap welaýat Adalat bölüminiň bilelikde gurnamagynda, welaýat Adalat bölüminiň mejlisler zalynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň…

 20.03.2023 

giňişleýin

Nowruzda açylýar gülleň lälesi.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň, Lebap welaýat kitaphanasynyň, Türkmenabadyň Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Lebap welaýat kitaphanasynda  Milli bahar baýramçylygyna bagyşlanyp, “Nowruzda açylýar gülleň lälesi” atly…

 16.03.2023 

giňişleýin

Täze ösüşlere barýas Arkadagly Serdar bilen!

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň, Lebap welaýat kitaphanasynyň, Lebabyň ýörite sungat mekdebiniň, Türkmenabat şäheriniň çeperçilik mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň batly gadamlaryny wasp edip, “Täze…

 15.03.2023 

giňişleýin

Demokratik özgertmeleriň täze sepgidine badalga!

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komiteti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary bilen bilelikde Dänew etrabynyň medeniýet öýünde ýakynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatyň we Mejlisiniň bilelikdäki mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň ata-baba ýörelgelerinden…

 24.01.2023 

giňişleýin

Täze ýylyň batly gadamlary.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat  hem-de Dänew etrap komitetleriniň bilelikde gurnamaklarynda Dänew etrabynyň merkezinde ýerleşýän medeniýetöýünde täze ýylyň adyny wagyz etmek maksatly “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bagtyýar ýaşlary batly gadamlary”…

 23.01.2023 

giňişleýin

Täze ýylyň täze taryhy sepgitleri

Ýakyn günlerde Saýat etrabynyň 5-nji sport mekdebi Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Saýat etrap komiteti, Türkmenisatnyň Demokratik partiýasynyň Saýat etrap komiteti, Saýat etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi hem-de Saýat etrabynyň 5-nji sport mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda…

 19.01.2023 

giňişleýin

Kämil kanun jemgyýetiň ygtybarly daýanjy.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe merdana ata babalarymyzyň parasatly wesýetlerine we asylly ýörelgelerine eýerip hem-de türkmen halkynyň döwleti dolandyrmakda toplan taryhy tejribesine daýanyp, döwletiň durmuşyna degişli wajyp meseleleri jemgyýetçilik…

 17.01.2023 

giňişleýin