Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

ÇARELER WE MAKALALAR

Mukaddes Gurban baýramy!

Merdana ata-babalarymyzyň arzuwlan zamanasynda - Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Gahryman Arkadygymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň pähim parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň her bir güni toý-baýramlara, taryhy we şanly senelere beslenýär. Adamzadyň medeni…

 20.06.2024 

giňişleýin

“Ylymsyz bir ýaşar ylymly müň”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda her bir günümiz toýdur baýramlara şanly senelere beslenýär.Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimiz gün günden gülleýär ösýär…

 12.06.2024 

giňişleýin

Ekinleriň ygtybarly goragy

Döwletimiziň oba hojalygynda  alynyp barylýan işler gün-günden öz netijesini berýär.Daşoguz welaýatynyň Şabat etraby boýunça 18500 gektar ýer meýdanyna pagta ekilip şu günler-de ýer meýdanlarda zyýankeşlere garşy göreş çäreleri geçirilip dur.Zyýankeşlere garşy göreş…

 11.06.2024 

giňişleýin

Ekinleriň ygtybarly goragy

Hormatly Prezidentimiziň oba hojalygynda geçirýän düýpli özgertmeleriniň netijesinde gowaçanyň hasyllygy ýyl ýyldan artýar. “Pähim paýhas ummany-Magtymguly pyragy ýylynda gowaçanyň bol hsylyny öndürmegi maksat edinýän kärendeçiler irginsiz alada edýärler. Kärendeçiler…

 11.06.2024 

giňişleýin

Täze awtobuslar ajaýyp sowgat

Hormatly  Prezidentimiziň welaýatymyza amala aşyran sapary  göwün galkyndyryjy wakalara beslendi.  Bu sahawatly gün Arkadagly  Gahryman Serdarymyzyň adyndan “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “Daşoguzawtoulag” önümçilik  birleşigine häzirki   zaman   awtobuslaryň   200-e…

 10.06.2024 

giňişleýin

Ýaz garpyzynyň ýandaga sapylyşy

Suwsuz ýerlerde gawunyň esasanam garpyzyň ýandaga sapylyp ýetişdirilýänini eşitsemem sapylan bakja ekinleriniň ösüp oturanyny göremakdym. Bir gezegem ýolagçy ulagynda barýarkam iki sany adamyň özara gürrüňini diňlemek miýesser etdi. Şonda olaryň biri ýoldaşyna:

      …

 10.06.2024 

giňişleýin

Pyragynyň paýhas ummanynyň genji-hazynasy

Ykbaly göterilen agzybir halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň eşretli günlerini toý-baýrama besläp, ýagty geljegine ynamly barýar. “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy”  ýylynyň şanly dabaralara beslenýän ajaýyp günlerinde akyldar şahyrymyzyň…

 09.06.2024 

giňişleýin

Jogapkärli möwsüme taýýarlyk

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň galla oragy möwsüminde welaýatymyz boýunça 145 müň gektar meýdandan 265 müň tonna ýokary hilli bugdaý ýygnap, döwlet harmanyna tabşyrmak wezipesi öňde durýar. Munuň özi ähli gallaçy daýhanlar bilen bir hatarda olara ýardam…

 08.06.2024 

giňişleýin

Gök, bakja bol bolar

Akdepe etrabynyňN.Andalyp adyndaky geňeşligiň çäginde ýerleşýän ”Zemin açary” hususy kärhanasy diňe bir etrapda däl, eýsem welaýatymyzda hem gök, bakja ekinlerini ýetişdirmekde iri hojalyklaryň biri höküminde tanalýar. Geňeşligiň çäginde gök, bakja ekinlerini ýetişdirmekde…

 07.06.2024 

giňişleýin