Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

ÇARELER WE MAKALALAR

Behişdi nygmat türkmen gawuny

 11.09.2023 

giňişleýin

Oba hojalyk pudagy ösüşlere beslenýär.

Arkadagly Serdarymyzyň ýurdumyzyň ähli pudaklaryny sazlaşykly ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini has-da gowulandyrmak boýunça ägirt uly işleri durmuşa geçirýär. Peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyz oba hojalyk pudagyny ösdürmek, kärendeçileriň…

 07.09.2023 

giňişleýin

Kanunçylyk ulgamynda oňyn özgertmeleri

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň taryhynda bolup geçýän şanly wakalar biziň her birimizi uly buýsanja besleýär. Döwletleriň we halklaryň parahatçylygy, dostlugy hem-de hoşniýetli gatnaşyklary pugtalandyrýar.

Garaşsyz, hemişelik…

 04.09.2023 

giňişleýin

Pagta biziň baýlygymyz!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oba senagat toplumynda hem uly ösüşler gazanylýar. Oba hojalyk pudagynda köp zähmeti talap edýän, halkymyzyň ak altyna deňeýän ekini bu gowaçadyr. Gowaçadan bol hasyl almagyň esasy…

 01.09.2023 

giňişleýin

Ýargyjak

Men mirashanalarda ýargyjagy köp gezek görenem bolsam, ony el degirmendir öýdüp üns bermeýän ekenim. Ýargyjak bilen degirmen belli  bir derejede biri-birine meňzeşräm bolsa ýerine ýetirýän işi biri-birine meňzemeýär.

Degirmen bugdaýy, jöweni, daryny üwäp un edýän…

 21.08.2023 

giňişleýin

Türkmenistan-gurluşyklaryň ýurdy

Ýokarky jümle ýurdumyzyň islendik sebiti barada aýdylanda hem juda takyk aýdylan kesgitleme bolup durýar. Munuň islendik mysaly ýurdumyzyň iň çetki künjeklerindäki islendik obasynyň mysalynda hem görmek bolýar. Öňki ýaşaýyş-durmuş, medeni taýdan yzda galan obalary bu günki…

 19.08.2023 

giňişleýin

Gök bakja ekinleriň bereketli hasyly ýetişdirlýär.

Ähli babatlarda bolşy ýaly Garaşsyzlyk oba hojalyk ulgamynyň hem maňlaýyndan diredi. Ýurdumyz öňki döwürde diňe bir pagta öndürýän ýurt bolan bolsa, indi öz bugdaýy bilen özüni doly ekläp bilýän döwlete öwrüldi. Diňe bir bugdaý däl, oba hojalyk ulgamynyň beýleki pudaklary…

 18.08.2023 

giňişleýin

Pagta biziň baýlygymyzdyr!

Döwletimiziň milli baýlygy bolan ak pagtanyň ýygymyna köpçülikleýin girişilen pursatlarynda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Çärjew etrap komiteti tarapyndan, Lebap welaýat polisiýa bölüminiň ýangyn howupsyzlygynyň 521 bölüminiň harby gullukçylarynyň gatnaşmagynda Çärjew…

 17.08.2023 

giňişleýin

Aýdym-sazly maslahat geçirildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň maşgalasy, hormatly Prezidentimiziň käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowanyň Türkmen döwlet medeniýet merkeziniň Türkmen döwlet muzeýine milletiň käbesi Ogulabat ejeniň nepis el işi bolan alajanyň we iş guralynyň sowgat berilmegi…

 17.08.2023 

giňişleýin