Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 25.11.2023 

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty


 16.11.2023 

Türkmenistanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň forumy geçirilýär


 12.11.2023 

Ýurdumyzda Hasyl toýy dabaraly bellenildi


 06.11.2023 

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň güwänamasy — Türkmenistanyň lukmançylyk ulgamyndaky üstünlikleriniň nobatdaky ykrarnamasy


 04.11.2023 

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 10-njy sany okyjylara gowuşdy


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 15.11.2023 

Türkmen alabaýy — milli buýsanjymyz.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Arkadag Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ata Watanymyzyň ähli ugurlary bedew bady bilen öňe barýar.

Ýurdumyzda toýlanylýan her bir toý-baýram halkymyza ruhybelentlik, şatlyk paýlaýar. Ynha ýakynda Garaşsyzlygymyzyň 32…

MAKALALAR

 29.11.2023 

Bitaraplyk baýramy – parahatlyk aýdymy!!

Berkarar döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna berk eýermek arkaly, sebit we dünýä ýurtlary bilen dostlukly hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy barha giňeldýär. Döwletimiziň daşary syýasatynyň strategik ugurlarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde energetika,…

Bitaraplyk – baky bagtym.

 22.11.2023 

Daýhan üçin gyzgalaňly döwür dowam edýär.

 08.11.2023 

Hasyl toý dabarasy ruhybelentlikde geçdi.

 06.11.2023