Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 21.06.2022 

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisi


 18.06.2022 

Ahal welaýatynyň täze merkezi toplumlaýyn şähergurluşygyň nusgasydyr


 04.06.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisi


 04.06.2022 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine


 03.06.2022 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 18.06.2022 

Sagdyn köşekler

Bäherden etrabynda maldarçylyga uly üns berlip, dowarlaryň we düýeleriň baş sanyny artdyrmakda oňat görkezijilere eýe bolunýar. Häzirki günlerde etrabyň hojalyklarynda düýelerden sagdyn köşekleri almak boýunça alnyp barylýan işler has-da guwandyrýar. Öz işine…

MAKALALAR

 18.06.2022 

Altyn başly ak bugdaýym

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň  baştutanlygynda dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulan Türkmenistan häzirki wagtda parahatçylygyň, dost-doganlygyň, ynsanperwerligiň, hoşmeýilliligiň, sungatyň,…

Ýüpek gurçuklary idedilýär

 22.04.2022 

Oba hojalyk mallaryna ýylylygyň täsiri

 08.04.2022 

Il saglygy- ýurt baýlygy

 31.01.2022