Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 23.09.2022 

Türkmenistanyň Döwlet maslahaty


 22.09.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik


 22.09.2022 

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlag hatlar gelip gowuşýar


 05.09.2022 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Mary welaýatyna iş sapary


 02.09.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 23.09.2022 

Partiýanyň döredilen günine bagyşlanyldy

Şu geçen ýyllaryň dowamynda biziň partiýamyz ýurdumyzda berjaý edilýän işlere içgin goldaw bermek bilen, onuň özi hem has berkedi.  Elbetde biziň partiýamyzyň agzalary hemişe önümçiligiň jümmüşinde, ekin meýdanlarynda, köpçüligiň arasynda. Golaýda Daşoguz şäher komitetimiziň…

 24.08.2022 

MAKALALAR

 28.09.2022 

Ýaşuly sarpasy

Oguz han atamyzdan öz gözbaşyny alýan ýaşuly nesle hormat goýmak, ýaşkiçileri apalamak, söýmek türkmen halkyny millet derejesine çykaran ýörelgedir.

Ýaşuly neslini sylaýan, hormat goýýan halk bagtlydyr, altyndan tagtlydyr hem-de agzybirligiň gözbaşydyr diýip bize pederlerimiz…

Ýalkym saçýar bagtyýarlyk şuglasy!

 26.09.2022 

Hataryň görküdir iner-maýalar…..

 07.09.2022 

Gallaçylaryň zähmet ýeňişi

 22.07.2022