Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 25.04.2024 

Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň 100 ýyllygy bellenildi


 25.04.2024 

“Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly halkara ylmy maslahat


 25.04.2024 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


 24.04.2024 

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIV mejlisi


 24.04.2024 

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 13.05.2024 

Konstitusiýa we Baýdak – goşa mukaddeslik!

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjegi bilen deň hatarda Lebap welaýatynyň etrap-şäherlerinde, obalarynda syýasy partiýalaryň, iri jemgyýetçilik guramalaryň welaýat, şäher we etrap komitetleriniň gurnamaklarynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň…

MAKALALAR

 11.05.2024 

Ylham çeşmämize öwrülen eser!

Arkadagly Gahryman Serdarymyz Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly täze eseriniň çapdan çykmagy bolsa “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylymyzyň…

Baýdak – halkymyzyň nurana ykbaly!

 10.05.2024 

Ýer almalar kadaly boý alýar.

 09.05.2024 

Ýüpek gurçugy – türkmen halkynyň hazynasy

 08.05.2024