Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 10.04.2024 

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik


 09.04.2024 

Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýanyň Parlamentiniň Başlygyny kabul etdi


 08.04.2024 

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi


 07.04.2024 

Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijilerini sarpalamak dabarasy


 07.04.2024 

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 10.04.2024 

Sagdynlyk we bagtyýarlyk

Köneürgenç etrabynyň 1-nji sport mekdebinde Bütin dünýä saglyk güni mynasybetli “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” ady bilen aýdym-sazly çäre, dürli sport ýaryşlary geçirildi. Etrap häkimliginiň, zenanlar we beýleki jemgyýetçilik guramalaryň, bilim, medeniýet hem-de bedenterbiýe…

MAKALALAR

 10.04.2024 

Äleme ýaň salýar Änewiň ady

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly şanly wakalary peşgeş berýär. Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) tarapyndan Änew şäheriniň «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilen taryhy…

Ösüş suwy tutylýar.

 28.03.2024 

Ekişe girişildi.

 27.03.2024 

Bol hasyl ugrunda aladalar

 26.03.2024