Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 30.11.2022 

Türkmenistanda Awstriýa Respublikasynyň ilçisi işe başlady


 30.11.2022 

“Açyk gapylar” syýasatyna eýerip


 29.11.2022 

Türkmen-koreý hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm ugurlary kesgitlenildi


 28.11.2022 

Türkmenistan — Koreýa Respublikasy: strategik hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde parlament diplomatiýasynyň täze ugry


 27.11.2022 

Türkmen-koreý gatnaşyklaryny ilerletmegiň ýoly bilen


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 17.11.2022 

Çekseň zähmet ýagar rähnet!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe beýleki pudaklar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagynda hem uly ösüşler gazanylýar.”Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda oba hojalyk işgärleri zähmet galkynyşlaryny döredip, pileden, galladan, pagtadan, aralyk ekinlerden bol…

MAKALALAR

 11.11.2022 

HASYL TOÝY-BEREKEDIŇ BAÝRAMY

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün saýyn ösýär özgerýär ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara şatlyk şowhunlara beslenýär diýarymyzda her ýylyň noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde…

Alabaý biziň milli buýsanjymyz!

 25.10.2022 

Ot ätiýaçlygy döredilýär.

 18.10.2022 

Güýzki möwsüme taýýarlanylýar.

 17.10.2022