Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 01.01.2023 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy


 29.12.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip yglan etmek hakynda


 29.12.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


 27.12.2022 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna ak pata berdi


 26.12.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşdy


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 24.01.2023 

Demokratik özgertmeleriň täze sepgidine badalga!

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komiteti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary bilen bilelikde Dänew etrabynyň medeniýet öýünde ýakynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatyň we Mejlisiniň bilelikdäki mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň ata-baba ýörelgelerinden…

MAKALALAR

 17.01.2023 

Kämil kanun jemgyýetiň ygtybarly daýanjy.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe merdana ata babalarymyzyň parasatly wesýetlerine we asylly ýörelgelerine eýerip hem-de türkmen halkynyň döwleti dolandyrmakda toplan taryhy tejribesine daýanyp, döwletiň durmuşyna degişli wajyp meseleleri jemgyýetçilik…

HASYL TOÝY-BEREKEDIŇ BAÝRAMY

 11.11.2022 

Alabaý biziň milli buýsanjymyz!

 25.10.2022 

Ot ätiýaçlygy döredilýär.

 18.10.2022