Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

ÇARELER WE MAKALALAR

Bitaraplyk baýramy – parahatlyk aýdymy!!

Berkarar döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna berk eýermek arkaly, sebit we dünýä ýurtlary bilen dostlukly hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy barha giňeldýär. Döwletimiziň daşary syýasatynyň strategik ugurlarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde energetika,…

 29.11.2023 

giňişleýin

Bitaraplyk – baky bagtym.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda barha rowaç alýan ‘’Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar’’ ýylynda ýurdumyzyň her bir güni toý-baýramlara beslenýär.   

     Baky bagtdan paýyny tapan türkmen halky Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň…

 22.11.2023 

giňişleýin

Türkmen alabaýy — milli buýsanjymyz.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Arkadag Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ata Watanymyzyň ähli ugurlary bedew bady bilen öňe barýar.

Ýurdumyzda toýlanylýan her bir toý-baýram halkymyza ruhybelentlik, şatlyk paýlaýar. Ynha ýakynda Garaşsyzlygymyzyň 32…

 15.11.2023 

giňişleýin

Daýhan üçin gyzgalaňly döwür dowam edýär.

Şu günler güýz paslynyň gyzgalaňly döwründe Lebap welaýatynyň ähli etraplarynda pagta ýygymy bilen deň hatarda aralyk ekinleriň hasylyny ýygnamak işleri utgaşykly, guramaçylykly ulanyp barylýar. Lebaply şalyçy kärendeçiler şaly meýdanlarda agrotehniki çäreleri talaba laýyk…

 08.11.2023 

giňişleýin

Hasyl toý dabarasy ruhybelentlikde geçdi.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Lebaply babadaýhanlar ene topraga yhlas siňdirip, oba hojalyk önümlerinden bol hasyl ýetişdirip, azyk Garaşsyzlygymyzy berkarar etmäge öz saldamly goşantlaryny goşýarlar. Toprakdan bol hasyl almak üçin Arkadagly Gahryman…

 06.11.2023 

giňişleýin

Çekseň zähmet – ýagar rähnet!

Gadam basan täze zamanamyzda, täze döwrümizde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň peder ýoluny dowam etdirip, obasenagat toplumynda durmuşa geçirýän yzygiderli işleri, kömek-goldawlary netijesinde gözümiziň alynda halypalardan ordurmaga ukyply ýaş, başarjaň, ene ýere bagy badadan daýhan…

 03.11.2023 

giňişleýin

Edermen gallaçylar.

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň 2023-nji ýylyň 29-njy iýulda gol çeken  karary boýunça Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine beren tabşyrygy esasynda ýerleriň kärendeçileri, peýdalanyjylary hem eýeleri bilen şertnamalary…

 02.11.2023 

giňişleýin

Milli erkinligimiziň nyşany

Saýat etrabynda ýerleşýän Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýatynyň Sakar şäher şahamçasynda Milli manadymyzyň dolanyşyga goýberilen güni mynasybetli “Milli erkinligimiziň nyşany” atly maslahaty geçirildi. Çärä Türkmenistanyň Agrar…

 01.11.2023 

giňişleýin

Magtymguly Pyragy

Türkmeniň beýik şahyry Magtymguly Pyragy hakynda halk arasynda dürli rowaýatlar hem döredilipdir, olaryň döremegi biziň zamanamyzda hem dowam etdirilýär.

                                                         Adym düsḑi…

 25.10.2023 

giňişleýin