Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

ÇARELER WE MAKALALAR

Galla oragyna taýýarlyk.

Köneürgenç etrabynyň oba hojalykçylary 17500 gektar ýerde güzlik bugdaýlara ahyrky tapgyrlarda ideg etmek  bilen bir hatarda öňde duran galla oragy möwsümine ykjam taýýarlyk görýärler. Galla orak möwsümine gatnaşmagy göz öňünde tutylan kombaýynlary ýük awtoulaglary, galla…

 05.06.2023 

giňişleýin

Galla oragyna badalga berilmegi.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkimen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda beýleki pudaklar bilen deň hatarda oba hojalyk pudagynda hem maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirildi.

Ýurdumyzyň obasenagat toplumyny iň düşewüntli…

 02.06.2023 

giňişleýin

Ýaşyl ýaýla ýaraşygy ýaşaýyşyň

Müňlerçe ýyllardan bäri, adamzat tebigatyň eçilen baýlyklaryndan rejeli peýdalanmaga, onuň bilen sazlaşykly gatnaşyk saklamaga çalşyp gelýär. Şol ýörelge häzirki wagtda hem üstünlikli amala aşyrylýar. Şoňa laýyklykda, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny gorap saklamak, olardan…

 02.06.2023 

giňişleýin

Galla oragyna taýýarlyk

Köneürgenç etrabynyň oba hojalykçylary 17500 gektar ýerde güzlik bugdaýlara ahyrky tapgyrlarda ideg etmek  bilen bir hatarda öňde duran galla oragy möwsümine ykjam taýýarlyk görýärler. Galla orak möwsümine gatnaşmagy göz öňünde tutylan kombaýynlary ýük awtoulaglary, galla…

 29.05.2023 

giňişleýin

Waspy dillerde dessan Türkmen halysy.

Türkmen gelin gyzlarynyñ uz barmaklarynyñ hünäri bolan el işleri bu günki gün bütin dünýä ýüzinde  özüniň gadyr-gymmaty bilen giňden ykrar edilýär. Türkmen halysynyň ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşulmagy muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Her…

 27.05.2023 

giňişleýin

Ýer almalar kadaly boý alýar

Hormatly Prezidentimiziň gök önümleriň öndürilişini artdyrmak baradaky talabyndan ugur alýan Akdepe etrabynyň gök ekrançylary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly 3440 gektar meýdanda ýeralma ösdürip ýetişdirýäler. Etrabyň gök ekerançylary ýeralma, sogan, kelem ýaly gök…

 26.05.2023 

giňişleýin

Çekseň zähmet-ýagar ränet!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda beýleki pudaklar bilen deň hatarda oba hojalyk pudagy hem ösüşlere beslenýär.

Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda Hormatly Prezidentimiziň Agrar syýasaty esasynda Milli Liderimiziň…

 22.05.2023 

giňişleýin

Kanun döwletde belentde parlaýar ýaşyl baýdagym!

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçilikleri netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary uly ösüşlere beslenýär.

Türkmenistanyň  Agrar  partiýasynyň Saýat etrap komitetiniň gurnamagynda Saýat etrabynyň…

 12.05.2023 

giňişleýin

Ýüpek gurçuklary idedilýär

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Oba hojalyk pudagynda aýratyn orny eýeleýän ýüpek gurçugyny idetmek möwsimi hem ýetip geldi. Şu ýyly Şabat etraby boýunça 4600 guty ýüpek gurçugyny idetmek üçin ýüpekçi kärendeçileriň 3848 gowragy bilen şertnama baglaşyldy. Etrapda…

 12.05.2023 

giňişleýin