Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

ÇARELER WE MAKALALAR

Konstitusiýa we Baýdak – goşa mukaddeslik!

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjegi bilen deň hatarda Lebap welaýatynyň etrap-şäherlerinde, obalarynda syýasy partiýalaryň, iri jemgyýetçilik guramalaryň welaýat, şäher we etrap komitetleriniň gurnamaklarynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň…

 13.05.2024 

giňişleýin

Ylham çeşmämize öwrülen eser!

Arkadagly Gahryman Serdarymyz Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly täze eseriniň çapdan çykmagy bolsa “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylymyzyň…

 11.05.2024 

giňişleýin

Baýdak – halkymyzyň nurana ykbaly!

 “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylyň 18-nji maýynda bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni belent joşguna beslenip, ata Watanymyzyň milli buýsançlaryna bolan guwanjyny goşalandyrdy. Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda…

 10.05.2024 

giňişleýin

Beýik işler müdimi galýar.

Her ýylyň 9-njy maýynda 1941-1945-nji  ýyllaryň urşynda gazanylan beýik ýeňşiň baýramyny uly dabara bilen belläp geçýäris. Bu ýeňişde Türkmenistanly gerçekleriň hem ägirt uly goşandynyň bardygy biziň buýsançly başymyzy göge ýetirýär. Ganym urşyň gutaryp beýik ýeňşiň…

 09.05.2024 

giňişleýin

Ýer almalar kadaly boý alýar.

Hormatly Prezidentimiziň gök önümleriň öndürilişini artdyrmak baradaky talabyndan ugur alýan S.Türkmenbaşy etrabyň gök ekrançylary “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda 32 gektar meýdanda ýeralma ösdürip ýetişdirýärler. Etrabyň…

 09.05.2024 

giňişleýin

Ýüpek gurçugy – türkmen halkynyň hazynasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, ‘’Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy’’ ýylynda ýurdumyzda ähli ugurlar babatda, şol sanda oba hojalygynda hem uly ösüşler gazanylýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Peder ýoluny mynasyp dowam…

 08.05.2024 

giňişleýin

Oba hojalygy üstünliklere beslenýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ähli ugurlar babatda, şol sanda oba hojalygynda hem uly ösüşler gazanylýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzyň ähli pudaklaryny sazlaşykly ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini has-da gowulandyrmak…

 07.05.2024 

giňişleýin

Arzyly pursat gelip ýetdi.

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjekleri bilen deň hatarda Lebap welaýatynyň etraplarynda hem oba hojalyk pudagynyň esasy ugurlarynyň biri bolan pile ýygmak möwsümi gyzgalaňly dowam edýär.

“Pähim – paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda hem lebaply pileçiler 1 müň…

 06.05.2024 

giňişleýin

Weteranlaryň edermenligi – watansöýüjiligiň beýik mekdebi!

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe peder ýoluny üstünlikli durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyz uruş weteranlarymyza, urşuň yzynde galan ýalňyz enelerimize, olaryň bala-çagalaryna, uruş döwründe tylda zähmet çeken zähmet…

 06.05.2024 

giňişleýin