Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

ÇARELER WE MAKALALAR

Wagyz-nesihat duşuşyklary geçirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdymyzyň oba senagat toplumy düýpli ösýär, özgerýär. Munuň şeýledigini oba hojalyk pudagynda gazanylýan belent sepgitler tutyş aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Hemmämiziň bilişimiz ýaly peder ýolyny mynasyp dowam…

 19.02.2024 

giňişleýin

Akyldara hormat – belent sepgitlere badalga

Gahryman Arkadagymyzyň:

Ähli şygyr äleminiň wepaly hyzmatkäri,

Pähim-paýhas ummany – Mgtymguly Pyragy!

Mizemez binalaryň peýmany, ygtybary,

Pähim-paýhas ummany – Magtymguly Pyragy!

diýen dürdäne setirleri bilen başlanýan «Pähim-paýhas…

 16.02.2024 

giňişleýin

“Ýylyň mynasyp ady, döwrüniň ruhy bady” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Kerki etrabynyň medeniýet  merkezinde “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly mynasybetli “Ýylyň mynasyp ady, döwrüniň ruhy bady” ady bilen dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat hem-de Kerki etrap komitetleri, etrabyň jemgyýetçilik…

 16.02.2024 

giňişleýin

Ýaşajyk maýsalaryň idegi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Gahryman Arkadygymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz günsaýyn ösýär, özgerýär. Peder ýoluny mynayp dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda barha…

 15.02.2024 

giňişleýin

Täze ýylyň batly gadamlary!

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän kiçi we orta kärhanalaryna döredip berýän giň şertleri esasynda şeýle kärhanalaryň sany barha köpelýär. Ine şeýle kärhanalaryň…

 15.02.2024 

giňişleýin

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli döredijilik duşuşygy

Dänew etrabynyň Watan obasynyň medeniýet öýünde Gündogaryň beýik akyldary, nusgawy türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli döredijilik duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Dänew etrap komitetiniň, Dänew etrabynyň…

 14.02.2024 

giňişleýin

Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly uly üstünliklere beslendi. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz…

 14.02.2024 

giňişleýin

Beýik akyldar şahyr.

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän baý milli mirasy, edebiýaty bar. Nusgawy edebiýatymyzyň görnükli wekili bolan Magtymguly Pyragynyň döredijiligi, ajaýyp goşgulary ynsan kalbyny ruhlandyrýar. Magtymguly atamyz XVIII asyrda ýaşan türkmen nusgawy edebiýatynyň kämilleşmegine örän…

 13.02.2024 

giňişleýin

Oba hojalyk pudagyny ösdürmek ýurdymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutylýan ugurlarynyň biri.

Berkarar döwletiň täze eýamynyň Galkynyşy döwriniň her bir täze ýyly biri-birinden zyýada gelýär. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynyň ilkinji günlerinde oba hojalyk pudagyny kämilleşdirmek bilen bagly birnäçe resminamalaryň kabul edilmegi…

 12.02.2024 

giňişleýin