Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

ÇARELER WE MAKALALAR

Ýaşuly sarpasy

Oguz han atamyzdan öz gözbaşyny alýan ýaşuly nesle hormat goýmak, ýaşkiçileri apalamak, söýmek türkmen halkyny millet derejesine çykaran ýörelgedir.

Ýaşuly neslini sylaýan, hormat goýýan halk bagtlydyr, altyndan tagtlydyr hem-de agzybirligiň gözbaşydyr diýip bize pederlerimiz…

 28.09.2022 

giňişleýin

Ýalkym saçýar bagtyýarlyk şuglasy!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda toýlarymyz toýlara, baýramlarymyz baýramlara ulaşýar. Ähli toýdyr baýramlar ýurt möçberinde giň gerimde bellenilip geçilýär. Ine bu günler bolsa, Ata Watanymyzda baş baýramymyz…

 26.09.2022 

giňişleýin

Partiýanyň döredilen günine bagyşlanyldy

Şu geçen ýyllaryň dowamynda biziň partiýamyz ýurdumyzda berjaý edilýän işlere içgin goldaw bermek bilen, onuň özi hem has berkedi.  Elbetde biziň partiýamyzyň agzalary hemişe önümçiligiň jümmüşinde, ekin meýdanlarynda, köpçüligiň arasynda. Golaýda Daşoguz şäher komitetimiziň…

 23.09.2022 

giňişleýin

Hataryň görküdir iner-maýalar…..

Düýe maly diýe bir ymgyr Garagumyň bezegi bolman, türkmen halkynyň millilik derejesi ýeten malydyr. Geçmişde düýeler türkmen halkynyň dine bir et-süýt, ýüň çeşmesi bolman, eýsem juda uly hyzmatlary bitirýän iş maly höküminde hem bellidir. Düýeler alys ýurtlara gidýän…

 07.09.2022 

giňişleýin

Çekseň zähmet-ýagar rähnet!

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe beýleki pudaklar bilen deň hatarda oba hojalyk pudagynda hem uly ösüşler gazanylýar. Arkadagly Serdarymyzyň oba hojalyk pudagynda zähmet çekýän babadaýhanlarymyza suw, tohum, dökün, kuwwatly tehnikalar bilen yzygiderli üpjün…

 25.08.2022 

giňişleýin

Bol hasyl-bereket barym

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Balkan welaýaty boýunça beýleki ekerançylyk önümleri bilen bir hatarda bakjaçylygy ösdürmekde-de görnükli netijelere eýe bolunýar. Welaýatyň öz işine ussat badadaýhanlarynyň tagallalary netijesinde soňky ýyllarda…

 24.08.2022 

giňişleýin

Tehnikalar, gurallar abatlanýar.

Güýzlik bugdaý ekişine taýýarlyk görmek işleri Köneürgenç etrabynda hem barha giň gerime eýe bolýar. Häzirki wagtda güýzlik bugdaý ekişi geçirilmegi göz öňünde tutylan ýerlere suw tutmak, ekiş  möwsüminde ulanyljak tehnikalary, gurallary abatlamak işleri alnyp barylýar.…

 23.08.2022 

giňişleýin

Gallaçylaryň zähmet ýeňişi

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylyny uly zähmet ýeňişlerine beslemegi maksat edinen “Babadaýhan” daýhan birleşiginiň kärendeçileri döwlete bugdaý tabşyrmak  baradaky meýilnamasyny Akdepe etrabynda ilkinjileriň hatarynda berjaý etdiler. Netijede meýilnama 136,9  göterim…

 22.07.2022 

giňişleýin

Gowaçalaryň idegi gyzgalaňly dowam edýär

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Akdepe etrabynyň pagtaçy-kärendeçileri 18000 gektar meýdanda gowaçalaryň kadaly gögerşini aldylar.  Mollanepes daýhan birleşigi diňe bir Akdepe etrbynda däl, eýsem welaýatymyzda iri öňdebaryjy pagtaçy etraplaryň biri. “Halkyň Arkadagly…

 21.07.2022 

giňişleýin