Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň TERTIPNAMASY

Türkmenistanyň Agrar partiýasy Tertipnamasynda hem Maksatnamasynda bellenilen maksatlara ýetmek we wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, umumy bähbitlerden ugur alnyp, Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan döredilen we meýletinlik ýörelgesine esaslanýan syýasy partiýa bolup durýar.


Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň MAKSATNAMASY

Türkmenistanyň Agrar partiýasy daýhançylygy, ýurdumyzda oba hojalyk önümçiligini hem-de onuň önümlerini gaýtadan işleýän pudaklaryny we hyzmat edýän kärhanalary ösdürmek ugrunda çykyş edýänleri, TAP-nyň Tertipnamasyny we Maksatnamasyny ykrar edýän beýleki Türkmenistanyň raýatlaryny birleşdirip, Türkmenistanyň…


Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň esasy ileri tutýan we gaýragoýulmasyz wezipeleri

- Türkmenistanyň raýatlarynyň dünýäde iň ýokary derejeli durmuş şertlerini üpjün etmek; - Türkmenistanyň Prezidentiniň maksatnamalaryndan ugur alyp, döwlet we ýerli häkimiýet edaralarynyň jemgyýetçilik bähbitlerine gönükdirilip alnyp barylýan işlerine ýardam bermek, netijeli gatnaşyklary saklamak,…