Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň tutýan möhüm orny

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyňBalkan welaýat we Balkanabat şäher komitetleri “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň iş meýilnamasyna esaslanyp, Balkanabat şäherindäki “Altyn nur” medeni dynç-alyş merkezinde “Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň tutýan möhüm orny“ atly şygar bilen okuw-maslahatyny geçirdi.  Okuw-maslahatyna TAP-nyň Balkan welaýat we Balkanabat şäher komitetleriniň hünärmenleri, TAP-nyň düzümindäki ilkinji guramalarynyň başlyklary, işjeň agzalar gatnaşdylar. Onda ilki bilen guramaçylyk işleri bilen baglanyşykly meseleler boýunça, şeýle-de TAP-nyň Tertipnamasyndan ugur alyp,  ilkinji guramalaryň işini talabalaýyk ýola goýmakda resminamalaryň ýöredilişini kadalaşdyryp, talabalaýyk ýöretmek bilen baglanyşykly hünärmenleriň çykyşlary diňlenildi. Soňra hormatly Prezidentimiziň agrosenagat toplumyny ösdürmekde alyp barýan maksatnamalaýyn işlerini işjeň agzalaryň arasynda giňden wagyz etmekde TAP-nyň öňünde durýan wezipeler barada çykyşlar bolup, bu babatda geljekde alnyp barylmaly anyk işler kesgitlendi. Okuw-maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar bilen özara sorag-jogap alşyldy.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher komitetiniň esasy hünärmeni Aýnatäç Nedirowa