Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

MILLI BAÝLYGYMYZY ÝANGYN HOWPYNDAN GORALYŇ

Döwletimiziň milli baýlygy bolan ak bugdaýyň orodyna kopçülikleýin girişilen pursatlarynda Türkmenistanyň Tebigaty Goramak jemgibetiniň Lebap welaýat bölüminiň, Lebap welaýat polisiýa müdürliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň şeýlede Türkmenistanyň  Agrar partiýasynyň Çärjew etrap komitetiniň hünärmenleriň gatnaşmagynda Çärjew etrap galla kabul ediş nokatlarynda okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatyna Çärjew etrap galla kabul ediş nokadynyň işgärleri hünärmenleri şeýlede etrabyň galla oragyna dahally bolan edara guramalardan, kärhanalaryndan, daýhan birleşiklerinden, awtoulag bölüminiň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň barşynda Lebap welaýat polisiýa müdürlüginiň ýangyn howpsyzlygynyň №521 bölüminiň, Türkmenistanyň  Agrar partiýasynyň Çärjew etrap komitetiniň, Türkmenistanyň Tebigaty Goramak jemgibetiniň Lebap welaýat bölüminiň hünärmenleri çykyşlar edilip, ýangyn howpyndan goramak, ýangynyň döräp biläýjek sebäpleri dogrusynda ýörite taýýarlanylan görkezme esbaplaryň üsti bilen düşündiriş işleri geçirildi.

       Tehniki hyzmatlaryň amala aşyrylýan ýangyn howply çäklerinde hyzmat edýän awtoulaglaryň sürüjilerini ulaglaryň tüsse çykaryjylarynň ýörite serişdeler bilen üpjün edilmegi talap edildi.

         Okuw maslahatyň essasy maksady ýurdumyzyň baýlygyna deňeýän ak bugdaýy ýangyn howupyndan goramak baradaky işleri wagyz-nesihat etmekden ybarat boldy.

        Hünärmenleriň dürli mowzyklarda eden çykyşlary bolsa maslahatyň täsirliligini artdyrdy. Şeýle okuw maslahatyny möwsümiň dowamynda ýygy-ýygydan geçirmeklik meýleşdirildi.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Çärjew etrap komitetiniň buhgalteri Nasiba Durdybaýewa