Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Sagdyn jemgyýet berkarar Watan

Golaýda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz şäher komiteti hem-de Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi tarapyndan Sagdyn durmuş ýörelgelerini, sporty giň halk köpçüligine, talyp ýaşlara wagyz-nesihat etmek, ýaşlara  milli  edepliligi, ruhy ahlak kämilligi terbiýelemek, maşgala gymmatlygyny gorap saklamak, watan mukaddesligini ündemek maksady bilen  Beki  Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň talyp ýaşlarynyň arasynda wagyz nesihat duşuşygy geçirildi.

Wagyz nesihat duşuşygynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, Daşoguz şäher Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy Hangeldiýew Orazmyrat, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz şäher komitetiniň başlygySaparowa Jennet, Daşoguz welaýat stamatalogiýa merkeziniň başlygynyň orunbasary Öräýewa Çemen, B.Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň mugallymyBegmedow Şadurdy, Daşoguz şäheriniň Ýöriteleşdirilen woleýbol sport mekdebiniň orunbasary Jumaýewa Ogulmeňli, B.Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň mugallymy, mekdebiň zenanlar guramasynyň başlygyAgyşowa Miwe dagylar çykyş etdiler.

  Duşuşygyň dowamynda çykyş edenler Berkarar döwletiň  täze  eýýamynyň Galkynyşy  döwründe milli mirasymyza sarpa goýmak, Watanymyzy mundan beýläk-de özgertmek,  şan-şöhratyny we halkara  abraýyny  artdyrmak, ýaş  nesli Magtymguly Pyragynyň ömrüni we döredijiligini,  edebi mirasyny öwrenmek hem-de dünýä ýaýmak, beýik söz  ussadynyň dünýä nusgalyk  döredijiligine  çäksiz  buýsanç,  söýgi we hormat goýmak  ruhunda terbiýelemek maksady bilen, 2024-nji ýyly Magtymguly Pyragynyň  ady  bilen  baglanyşykly atlandyrmak barada, şeýle hem Gahryman  Arkadagymyzyň  ýiti  zehininden,  jöwher  paýhasyndan dörän “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” goşgusyndan  ugur alyp, ata Watanymyz Berkarar döwletiň täze  eýýamynyň  Galkynyşy döwrüniň  ýene   bir ýylyny “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýip atlandyrdy.  Ýurdumyzda Magtymguly Pyraga uly sarpa goýulýandygy dogrusynda aýdyp,  Geljekde ýurdumyzy gülledip ösdürjek ýaş nesillerimiz baradaky atalyk alada döwletimiziň, Hormatly Prezidentimiziň baş aladasy bolup durýarndygy barada nygtadylar. Hormatly Prezidentimiziň  parasatly baştutanlygynda berkarar döwletimiziň saglyk ulgamy dünýä derejesinde yzygiderli ösdürilýär we kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, saglygy goraýyş edaralarynyň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligini has-da berkitmek, daşky gurşawy, tebigaty goramak, maşgala lukmançylygyny kämilleşdirmek, ýokanç keselleriň öňüni almak, arassaçylygy ýokarlandyrmak, sagdyn durmuşy ornaşdyrmak babatynda hem giň gerimli işler alnyp barylýar. Halkymyzyň saglygy barada her birimiz jogapkärli çemeleşip hormatly Prezidentimiziň öz halky hakynda edýän bimöçber aladalaryndan, bildirýän uly ynamyndan ugur alyp gelejekde berk bedenli sagdyn  ýaşlarymyzy terbiýeläp ýetişdirmekde ählimiz öz goşandymyzy goşmalydyrys diýip gürrüň etdiler.

Duşuşygyň ahyrynda berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Ata Watanymyzyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda ösüşiň has-da belent sepgitlerine ýetiljekdigine ynanýarys diýip Il-ýurt, sebit we dünýä ähmiýetli şeýle beýik işleri amala aşyrýan Gahryman Arkadagymyzyň  janynyň sag, belent başynyň aman, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz şäher komitetiniň  Oguljemal Berdiýewa