Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Täze ýylyň täze taryhy sepgitleri

Ýakyn günlerde Saýat etrabynyň 5-nji sport mekdebi Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Saýat etrap komiteti, Türkmenisatnyň Demokratik partiýasynyň Saýat etrap komiteti, Saýat etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi hem-de Saýat etrabynyň 5-nji sport mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda 2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly“ diýlip atlandyrylmagy mynasybetli we “Täze ýylyň täze taryhy sepgitleri” ady bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki geçirilen maslahatynyň wagyz-nesihat duşuşyk çäresi geçirildi.

Wagyz-nesihat duşuşyk çäresine Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Saýat etrap komitetiniň, Türkmenisatnyň Demokratik partiýasynyň Saýat etrap komitetiniň jogapkär işgärler we işjeň agzalary, Saýat etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň wekilleri hem-de Saýat etrabynyň 5-nji sport mekdebi okuwçylary we mugallymlary gatnaşdy. Çykyş edenler öz çykyşynda her ýyly döwrebap atlandyrmak baradaky asylly däbe eýerip, ýurdumyzyň ministrliklerinde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda we iri jemgyýetçilik birleşiklerinde geçirilen maslahatlarda 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýip atlandyrmak hakynda öňe sürlen hem-de ähli halkymyz tarapyndan giňden goldanylan köp sanly teklipler nazara alnyp Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kabul eden kararyna laýyklykda 2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» diýlip yglan edilendigi barada aýtdylar.

Ýene-de wagyz-nesihat duşuşyk çäresinde 2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar“ ýylyň nyşanyň umumy mazmuny berildi. Nyşanyň umumy mazmuny Gahryman Arkadagymyzyň ak ýoly bilen Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda alnyp barylýan filosofiýasyny, ýol-ýörelgesini görkezýändigini, bütin halkymyzyň jebis bolup, ýaşlar bilen geljekde eziz ata-Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda gujurly we gaýratly zähmet çekjekdigini suratlandyrýandygyny aýdyp geçdiler.

Çäräniň soňunda Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny, il-ýurt bähbitli ähli tutumly işleriniň elmydama rowaç bolmagyny arzuw etdiler.

 Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Saýat etrap komitetiniň esasy hünärmeni Jeren Kulyýewa