Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Ekiş gyzgalaňly barýar.

Güýz paslynyň şu günleri her bir daýhanyň iş aladasy özüne ýetik bolýar. Ak altyn hasylyny ýygnamak bilen bir hatarda güýzlik bugdaý ekişi gyzgalaňly dowam edýär. Welaýatymyzyň Boldumsaz etrabynyň galla kärendeçileri hem güýzlik bugdaý ekişinde aýratyn tapawutlanýar. Etrap boýunça 22500 gektar ýere ekiş geçirmek, geljek ýylda şonça gektar ýerden 41550 tonna hasyl almagy göz öňünde tutýan galla kärendeçileri ekişi bellenen möhletde geçirmäge çalyşýarlar. Bu işde etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň we daýhan birleşikleriň tehnikalarynyň güýjinden peýdalanylýar. Etrap tehnikihyzmat ediş kärhanasynyň dürli kysymly tehnikalarynyň 85 sanysy ekişe işjeň gatnaşyp olar ýerleri sürmekde, ekiş geçirmekde peýdalanylýar. Daýhan birleşikleriň tehnikalary ýerlere mala basmakda, tohum, dökün daşamakda işledilýär. Sürüm işi iki çalşykda alnyp barylýar. Ähli işleriň talabalaýyk alnyp barylmagy netijesinde ekiş geçirilen ýerleriň gektar sany barha artýar. Etrap boýunça her güni 300-340 gektar ýerde ekiş ýikary hilli geçirilýär. Ekişiň irki möhletde geçirilen ýerlerde bir tekiz gögeriş gazanylýar. Galla kärendeçiler ýaşajyk bugdaý maýsalarynyň ideg işlerine ykjam taýýarlyk görýärler.

Çynar Berdikulyýewa. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň esasy hünärmeni.