Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Gallaçylaryň zähmet ýeňişi

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylyny uly zähmet ýeňişlerine beslemegi maksat edinen “Babadaýhan” daýhan birleşiginiň kärendeçileri döwlete bugdaý tabşyrmak  baradaky meýilnamasyny Akdepe etrabynda ilkinjileriň hatarynda berjaý etdiler. Netijede meýilnama 136,9  göterim ýerine ýetirildi.

Daýhan birleşiginiň gazanan bu uly üstünligine 741 kärendeçi özleriniň uly goşandyny goşdy. Olardan Aşyrmuhammet Söýünow, Arazgylyç Arazgylyjow, Bazar Gupbykow  dagylaryň atlaryny uly buýsanç bilen agzap geçmek bolar. Galla oragynyň ýokary depginde alnyp barylmagyna kombaýynçylardan Şatlyk Bäşimow we Hojamyrat Babaýew  uly goşant goşdular. Galla daşaýan awtoulag sürüjileri Tagan Seýidow, Magsat Hojaniýazow dagylaryň ýadawsyz zähmeti bilen daýhan birleşigi boýunça Watan harmanyna meýilnamada bellenilen 11697 tonnanyň deregine 16 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly goşuldy

Gurbangül Baýramkulyýewa

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz şäher komitetiniň esasy    hünärmeni