Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Nowruz - tebigatyň hem-de köňülleriň baýramy!

Nowruz - tebigatyň hem-de köňülleriň baýramy!

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Lebap welaýat bölüminiň, Lebap welaýat Adalat bölüminiň bilelikde gurnamagynda, welaýat Adalat bölüminde Milli bahar baýramyna “Nowruz - tebigatyň hem-de köňülleriň baýramy” ýylynyň batly gadamlary” atly dabaraly maslahat geçirildi. Dabaraly maslahatda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, Agrar partiýanyň welaýat, şäher we etrap komitetleriniň işjeň agzalary, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň şähsy we köpçülikleýin agzalary, welaýat, şäher we etrap Adalat bölümleriniň işgärleri, ýaşuly nesliň wekilleri, döredijilik işgärleri, talyp ýaşlar çykyş etdiler. Çykyş edenler “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda uly ruhybelentlik nilen bellenilýän Nowruz baýramynyň waspyny belentden ýetirip, bu baýramyň taryhy ýoly, döreýişi, Nowruz tagamlary barada täsirli çykyşlar edildi. Çykyşlarda Milli bahar baýramçylygynda adamlaryň hiňňildiklerde uçup, şuman odundan böküp, täze egin-eşik geçirp, birek-bireklerine dürli tagamlary hödür kerem edip, myhmançylyga baryp, ruhy lezzet alyşlary barada buýsançly belläp geçdiler. Çykyş edenler milli baýramlarymyzy döwlet derejesinde uly il bolup bellemäge giň şertleri döredýän Milli Liderimize, Gahryman Arkadagymyza köp-köp alkyş aýdylar.

 

Bagtyýar Derkarow

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri