Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy zehinlerimize ylham çeşmesi üstünliklerimize badalgadyr!

2024-nji ýylyň 7-nji fewralynda Çärjew etrabynyň 63-nji orta mekdebiniň mejlisler zalynda Çärjew etrap hakimliginiň, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Çärjew etrap komitetiniň we etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy zehinlerimize ylham çeşmesi üstünliklerimize badalgadyr” atly maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Çärjew etrap komitetiniň işjeň agzalary, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap bölümleriniň işgärleri,  ýaşuly nesliň wekilleri çykyş etdiler. Olar öz çykyşlarynda 2024-nji  ýylymyz “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýip atlandyrylmagy hem bütin türkmen halkyny buýsandyrýar. Sebäbi biz Magtymguly  Pyragynyň  “Berkarar döwlet istärin” diýip arzuw eden zamanasynda ýaşaýarys Magtymguly şahyryň: “Bir suprada taýýar kylynsa aşlar, Göteriler ol ykbaly türkmeniň” diýen setirleri bu gün türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyz hormatly Prezidentimiziň daşyna jebis bolup türkmen halky ýurdumyzyň gülläp ösmegine öz goşantlaryny goşup zähmet çekýärler diýip öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.

Çykyş edenler Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy ýi­ti ze­hi­ni, akyl-paý­ha­sy bi­len dün­ýä ady do­lan, ta­ry­hy geç­mi­şi­mi­zi, hä­zir­ki bag­ty­ýar­ly­gy­my­zy, gel­jek­ki eş­ret­le­ri­mi­zi öňün­den gö­rüp, özü­niň şy­gyr­la­ry bi­len ýü­rek­le­ri na­gyş­lan umu­ma­dam­zat şa­hy­ry­dygyny, 2024-nji ýy­lyň «Tür­ki dün­ýä­niň be­ýik şa­hy­ry we akyl­da­ry Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy ýy­ly» diý­lip yg­lan edil­me­gi öz eser­le­rin­de pa­ra­hat­çy­lyk, dost­luk, hoş­ni­ýet­li­lik ýö­rel­ge­le­ri­ni wasp eden türk­men we dün­ýä ede­bi­ýa­ty­nyň nus­ga­wy şa­hy­ry­na bo­lan ýo­ka­ry sy­la­gyň hem-de onuň dür­dä­ne şyg­ry­ýe­ti­ne go­ýul­ýan be­lent sar­pa­nyň su­but­na­ma­sy­dyr. Be­ýik şa­hy­ryň wa­tan­çy­lyk, ter­bi­ýe­çi­lik äh­mi­ýet­li goş­gu­la­ry bi­len bir­lik­de, kä­mil ga­ra­ýyş­la­ry özün­de jem­le­ýän çuň ma­ny­ly şy­gyr­la­ry yn­san kal­byn­da öç­me­jek yz gal­dyr­ýar diýip buýsançly bellenilip geçildi.

Maslahatda çykyş edenler öz çykyşlarynda Milli mirasymyzy ösdürmäge olary ýaş nesillerimize öwretmäge giň mümkinçilikleri döredip beren peder ýolyny dowam etdirýän Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza öz hoşallyklaryny bildirip, berk jan saglyk, işlerinde rowaçlyk arzuw etdiler.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýatynyň Çärjew etrap komitetiniň başlygy G.Abdyýewa