Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Täze awtobuslar ajaýyp sowgat

Hormatly  Prezidentimiziň welaýatymyza amala aşyran sapary  göwün galkyndyryjy wakalara beslendi.  Bu sahawatly gün Arkadagly  Gahryman Serdarymyzyň adyndan “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “Daşoguzawtoulag” önümçilik  birleşigine häzirki   zaman   awtobuslaryň   200-e golaýynyň  sowgat  hökmünde gowşurylmagy bagtyýar raýatlarymyzda uly hoşallyk duýgusyny döretdi.  Täze awtoulaglaryň gelip gowuşmagy mynasybetli Daşoguz şäheriniň  döwrebap awto menzilinde guralan toý dabarasy ildeşlerimiziň  kalbyndaky egsilmez şatlygy,  belent  buýsanjy alamatlandyrdy.    Täze  awtobuslar  milli  däp-des surlarymyzy  berjaý  etmek  bilen  garşy  alyndy.  Halkymyzda täze dogan Güni, Aýy, sowgat berlen serpaýy maňlaýyňa sylmak ýagşylyga ýorulýar. Bu dessury berjaý eden mährem enelerdir il sylagly ýaşulular bagtyýar  raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak babatda ägirt uly işleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimize alkyş aýtdylar, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işleriň rowaçlyga beslenmegini dilegetdiler Hormatly Prezidentimiziň sowgat beren täze döwrebap awtobuslary ilkinji ýolagçylary bilen welaýatymyzyň etrapdyr  şäherlerine sary ýola düşdi.  Dabara gatnaşyjylar täze awtobuslarda uly hoşallyk, belent buýsanç duýgularyny başdan geçirýän ilkinji ýolagçylara ak ýol arzuw etdiler.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz şäher komitetiniň buhgalteri Oguljemal Berdiýewa