Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Ýer almalar kadaly boý alýar

Hormatly Prezidentimiziň gök önümleriň öndürilişini artdyrmak baradaky talabyndan ugur alýan Akdepe etrabynyň gök ekrançylary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly 3440 gektar meýdanda ýeralma ösdürip ýetişdirýäler. Etrabyň gök ekerançylary ýeralma, sogan, kelem ýaly gök ekinleri ösdürip ýetişdirmekde baý daýhançylyk tejribesine eýedigi bilen tapawutlanýar.

“Andalyp” daýhan birleşigi etrapda gök ekerançylyk boýunça iri hojalyklaryň biri. Daýhan birleşikde her ýyl gök ekinleriň bereketli hasyly kemala getirilýär. Şu ýyl hem daýhan birleşik boýunça kärendeçileriň 275 sanysy, 350 gektar meýdana ýeralma ekdi.

Daýhan birleşikde ýeralmanyň esasan irki görnüşi ekildi. Ýazyň ir çykmagy ýeralma ekişini irki möhletde geçirmäge mümkinçilik berdi. Ýeralma ekilen ýerleriň ählisinde kadaly gögeriş alyndy.

Şu günler daýhan birleşigiň gök ekerançylary ýeralmalaryň idegini gowşamaýan depginde alyp barýarlar. Ýeralma ekilen ýerleriň ählisinde hem irki ýeralmalaryň boý alşy gowy. Aýratyn hem 6 gektar meýdana ýeralma eken bahadyr Satymow, 1 gektar meýdana ýeralma eken Saparbaý Adambaýew, 2 gektar meýdana ýeralma eken Jasur Rejepow kärende ýerlerinde ösýän ýeralmalar bereketli hasyla ynam döredýär.

Daýhan birleşikde ýeralma bilen bir hatarda irki soganyň, irki kelemiň, irki käşiriň, irki pamidoryň idegi işleri hem gyzgalaňly dowam edýär.

Oguljemal Berdiýewa Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz şäher komitetiniň buhgalteri